Půjčovna karavanů - Karavanymiksová Úvod Nabídka karavanů
  Kontakt Karavan HOBBY 495 UFE
KVALITA A KOMFORT = KARAVANY HOBBY. Podmínky zapůjčení karavanu Karavan HOBBY 440 ŠF
  Smlouva o pronájmu karavanu Karavan Knaus
  Předávací protokol Karavan
Smlouva o pronájmu karavanu. Rezervační formulář/Online
     
Pronajimatel:    
 
Martina Miksová - U Sluncové604/7
  Praha 8 - Invalidovna PSČ: 186 00
IČ: 492 73 582
Zastoupená:
 
Nájemce:
 
Jméno a příjmení:
Adresa:
R.Č: Číslo OP: Číslo Ř.P:
Mobil:

a

Další řidič:
Jméno a příjmení:
Číslo OP:, Číslo Ř.P:

1.Předmět pronájmu

1. Pronajímatel je vlastníkem obytného přívěsu              (dále jen           ), jehož bližší
údaje jsou uvedeny v Předávacím protokolu (příloha č.1), který je nedílnou součástí
této Smlouvy o pronájmu obytného přívěsu (dále jen „Smlouva“).
2. Pronajímatel se touto“ Smlouvou“ zavazuje pronajmout obytný přívěs nájemci
k samostatnému užívání, a to po dobu sjednanou v této „Smlouvě“. Nájemce po
celou dobu pronájmu provozuje a řídí obytný přívěs na vlastní odpovědnost, náklady
a nebezpečí za podmínek v této smlouvě uvedených.

2.Doba trvání nájmu, místo, datum a čas předání

1. Pronájem obytného přívěsu se uzavírá na dobu určitou od              2020
do               2020.
2. Předání obytného přívěsu je dohodnuto na:
Den:              2020 v              hodin
Místo: Ledčice, č. 3671, Ledčice
3. Vrácení je dohodnuto na:,
Den:               2020                hodin.
4. Po uplynutí sjednané doby dle čl. 2.1 lze pronájem prodloužit výhradně na základě
předchozí dohody účastníků. Takováto dohoda musí být písemná (postačí SMS zpráva
či email, ve kterém obě strany vyjádří vzájemný konsenzus s prodloužením doby
trvání nájmu). Pouhým nevrácením obytného přívěsu a pokračováním v užívání (i za
předpokladu placení nájemného) nedochází k prodloužení „Smlouvy“.
Vyzvednutí karavanu po16. hodině (neplatí se denní taxa). Neplatí pro sobotu, kdy je odpolední
vyzvednutí max. do 13 hodin a den je hrazený.
Vrácení před 10. hodinou (ve všední den, neplatí se denní taxa), sobota a neděle, jsou hrazené,
vrácení do 13 hodin.

3.Nájemné a jeho výše, rezervační záloha, doplatek, servisní poplatek

1. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné za karavan,              jehož
sazba činí:         Kč/den, celkem            Kč. Nájemné se platí ve dvou částech
(rezervační záloha a doplatek).
2. Rezervační záloha ve výši          Kč je splatná do            2020. Rezervační záloha se
vrací v plné výši v případě zrušení (storno) nejpozději 2 měsíce před zahájením
pronájmu. Z rezervační zálohy bude stržen administrativní poplatek 1 500 Kč. Při
zrušení (storno) v době kratší, než 2 měsíce před zahájením pronájmu, je rezervační
záloha/případně uhrazený doplatek nevratný.
3. Doplatek nájemného ve výši             Kč je splatný nejpozději v den započetí nájmu.

4.Vratná kauce, výše, splatnost

1. Strany sjednaly vratnou kauci ve výši 20 000 Kč. Splatnost kauce v plné výši je
nejpozději v den pronájmu obytného přívěsu. Sjednaná kauce se vrací ihned po
vrácení přívěsu pronajímateli. Na kauci budou započteny případné způsobené škody.
2. Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodů na straně nájemce, nemá
to vliv na původně sjednanou výši nájemného. Pronajimatel není povinen již přijaté
nájemné v tomto případě vracet.
3. Pokud by v důsledku vzájemné dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu,
je rozdíl nájemného dle počtu skutečně vyčerpaných dnů splatný nejpozději ke dni
ukončení „Smlouvy“ a bude započten na vratnou kauci (nedošlo-li mezi
pronajímatelem a nájemcem k jiné dohodě o způsobu vyrovnání za prodloužení
pronájmu).

5.Vlastnické vztahy

5.1. Dnem účinnosti této smlouvy přechází na nájemce užívací právo k obytnému přívěsu
na dobu určitou dle čl. 2.1., čl.2.2. a čl.2.3. a veškerému vybavení i příslušenství.
Podrobný seznam tohoto vybavení včetně množství je obsažen v předávacím
protokolu.
5.2. Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou dle čl. 2.1. je zaplacení
nájemného pronajímateli.

6.Ostatní ujednání

1. Nájemce pečuje o to, aby na obytném přívěsu vč. příslušenství nevznikla škoda,
dodržuje instrukce pronajimatele a výrobce o používání a provozu vestavěných
spotřebičů a zařízení (instrukce jsou v tištěné podobě v každém obytném přívěsu).
2. Nájemce není oprávněn přenechat obytný přívěs, který je předmětem této smlouvy,
do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této
povinnosti zakládá právo pronajimatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit
a požadovat jako smluvní pokutu dvojnásobnou částku nájemného dle čl. 3.1 za celou
dobu nájmu dle čl. 2.1,2.2, která bude započtena na vratnou kauci. Pokud nebyla
vratná kauce složena, zavazuje se nájemce částku uhradit nejpozději do 7 dnů od
vyúčtování smluvní pokuty.
3. Obytný přívěs se předává a vrací dle dohody (viz čl. 2.2 a 2.3.).
4. Nájemce neprovádí bez písemného souhlasu pronajímatele žádné změny nebo
úpravy předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství.
5. V obytném přívěsu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky (veškerý otevřený
oheň) atd.
6. V obytném přívěsu je zakázáno přepravovat/přechovávat jakákoliv zvířata.
7. Je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez
chemie.
8. Bude li obytný přívěs nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce
jej na místě neuvede do původního stavu, pronajimatel účtuje úhradu v plné výši,
která bude odečtena z vratné kauce (v tomto případě si vyhrazuje pronajímatel
pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu). Pokud
nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit nejpozději
do 7 dnů od jejich vyčíslení.
9. Nájemce oznámí pronajímateli neprodleně vzniklou škodu, havárii či nehodu vzniklou
během pronájmu a zajistí doložení příslušných dokladů (hlášeni policie, vyplnění
protokolu pro pojišťovnu) i fotodokumentace (podklad pro likvidaci pojistné
události).
10. Havarijní pojištěni je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10.000, Kč) která bude v
případě pojistné události započtena na vratnou kauci. Pokud bude výše spoluúčasti
pojistné události vyšší než zaplacená vratná kauce, zavazuje se nájemce vzniklé
náklady uhradit do 7 dnů od jejich vyčíslení. Pokud nebyla vratná kauce složena,
zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit do 7 dnů od jejich vyčíslení.
11. Nájemce oznámí pronajímateli bez odkladu závady a poškození způsobené běžným
opotřebením.
12. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v
případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
13. Nájemce je povinen obytný přívěs zabezpečit proti krádeži (zámky k zamčení dveří a
klapek, zabezpečovací zámek oje, botička na kolo), neodpojovat přivěs na
nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez
hlídání.
14. Nájemce je povinen táhnout obytný přívěs odpovídajícím vozidlem (vozidlo
s dostatečným výkonem s platnou technickou kontrolou) a zajistit, aby řídily pouze
osoby, které mají odpovídající Ř.Průkaz a jsou uvedeny v záhlaví této „Smlouvy“.
15. Pro tažení obytného přívěsu je nutné používat pouze čisté a odmaštěné tažné
zařízení.
16. Při jízdě s obytným přívěsem je povolena maximální rychlost 100 Km/hod.
17. Zapnutí elektrického ohřívače vody Truma je dovoleno až po naplnění systému
vodou.
18. Nájemce je povinen předmět pronájmu vrátit ve stejném stavu, v jakém jej obdržel
(uklizený a vyčištěný, prázdné WC  nádrž WC vypláchnout čistou vodou). V opačném
případě pronajímatel účtuje částku 1.000, Kč za úklid. Při znečištění olejem, barvou či
jinou látkou, kterou nelze odstranit účtuje pronajímatel 5.000,. Částka bude
započtena na vratnou kauci. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce
částku uhradit do 7 dnů od jejího vyčíslení.
19. Pronajímatel je povinen přenechat předmět pronájmu v řádném technickém stavu,
vybavený příslušenstvím, které odpovídá předpisům o provozu silničních vozidel,
platnými doklady a volitelným příslušenstvím dle předávacího protokolu.
20. V případě nutnosti provedení opravy karavanu na cestě, je nájemce povinen
poskytnout pronajimateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na
rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis.
21. Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného přívěsu bude nájemci účtována jako
smluvní pokuta částka 4.000, Kč.
22. Při překročení sjednané doby pro vrácení předmětu nájmu bez předchozí dohody s
pronajimatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu
nájemnému dle čl. 3.1. též smluvní pokutu ve výši 3.000, Kč, a to při překročení
sjednané doby do 24 hodin. Překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin, je
nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve
výši 5.000, Kč.
23. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.
24. Odstoupení od rezervace.  Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu
pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se v tomto
případě vrací v plné výši.
25. V případě nehody/poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost,
vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nájemce vždy povinen
přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu. Dále je povinen
pořídit odpovídající fotodokumentaci a informovat neprodleně pronajímatele.
26. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou karavanu a byly mu
předány obchodní podmínky pojištění včetně výluk (situace, na které se nevztahuje
pojistné plnění).

7.Závěrečná ujednání

1. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci §1987 odst.
2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je
způsobilá k započtení.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se bude pro
tento účel považovat výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
3. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo
na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
5. Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s
obsahem a podmínkami této smlouvy souhlasí.

V Ledčicích dne:               2020

 

Pronajímatel                                                                            Nájemce

 

 

 

 

 

 

 

Úvod Karavan HOBBY 495 UFE
Kontakt Karavan HOBBY 440 ŠF
Podmínky zapůjčení karavanu Karavan Knaus
Smlouva o pronájmu karavanu Karavan
Předávací protokol  
Rezervační formulář/Online